Rol ve Sorumluluklar
Rol ve Sorumluluklar

Paramedikler, acil sağlık hizmetlerinde acil tıbbi yardım ve bakım ile sınırlı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen sertifikalı eğitim programlarını tamamlamak suretiyle hastaya müdahale ve bu hususta lazım gelen iş ve eylemleri yapabilirler.
 
Paramedikler, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli , komuta kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak çalışırlar. Bu personel gerektiğinde ambulans aracının sürücüsü olarak görev yapar.
 
 

Paramedikler, Bakanlıkça yapılacak düzenlemelere uygun olarak;
 

  • İntravenöz ve intraossöz girişim ile hastaneye ulaşıncaya kadar, Bakanlıkça belirlenen acil ilaçları ve sıvıları kullanır.
  • Temel ve ileri hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon uygulaması, gerekli hallerde krikotirotomi ve oksijen uygulaması yapar.
  • Travma stabilizasyonu, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyon, yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapar.
  • Hastanın nakle hazır hale gelmesini ve uygun taşıma teknikleri ile hastanın naklini sağlar.
  • EKG çekimi ve ritm değerlendirmesi yapar,monitörizasyon,defibrilasyon,kardiyoversiyon, external pacemaker uygulaması gibi elektriksel tedavileri uygular.
  • Acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olur.
  • Görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanır.
  • Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulundurur, zorunlu hallerde ambulansta sürücülük görevi yapar.

 
 
T.C Sağlık Bakanlığı -  22 Mayıs 2014 tarihli 29007 sayı numaralı Resmi Gazete.
 
SAĞLIK MESLEK MENSUPLARI İLE SAĞLIK HİZMETLERİNDE ÇALIŞAN
DİĞER MESLEK MENSUPLARININ İŞ VE GÖREV TANIMLARINA
DAİR YÖNETMELİK