Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

R.G. Tarihi:02.09.2003 R.G. Sayısı:25217

Sağlık Bakanlığından:

Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1 —Bu Yönetmelik Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Kanuna göre istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personelinin atama ve nakline ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.


Hukuki Dayanak

Madde 2 —Bu Yönetmelik, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak suretiyle hazırlanmıştır.


Tanımlar
Madde 3 —Bu Yönetmelikte geçen;
 

a) Bakanlık : Sağlık Bakanlığını,
b) Bakan : Sağlık Bakanını,
c) Sözleşmeli Personel : 4924 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı cetvelde belirtilen pozisyon unvanlarından birinde görev yapan personeli,
d) Atama : Hizmet sözleşmesinin karşılıklı olarak imzalanması suretiyle sözleşmeli personel pozisyonlarına ilk defa, yeniden veya naklen yapılacak atama işlemlerini,
e) Sınav : Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı pozisyonları dışındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yapılacak atamalar için Bakanlık tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı veya Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Merkezine yaptırılacak merkezi sınavı,
f) Kura : Uzman tabip, tabip, diş tabibi ve eczacı pozisyonlarına yapılacak atamalar ile 4924 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi çerçevesinde Devlet memurluğundan sözleşmeli personel statüsüne geçecekler için, ilgililerin katılımına açık olarak yapılan tespit yöntemini,
İfade eder.