Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin Esaslar
Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin Esaslar

Sözleşmeli Sağlık Personeli Ücretlerine İlişkin Esaslar

Amaç

Madde –1 Bu Esasların amacı, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personelinin ücretlerine ilişkin esasları düzenlemektedir.


Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 4924 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli hakkında uygulanır.


Dayanak

Madde 3- Bu Esaslar, 4924 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanım

Madde 4- Bu Esaslarda geçen sözleşmeli personel; 4924 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen pozisyon unvanlarından birinde görev yapan personeli ifade etmektedir.